ZAKLJUČNA KONFERENCA JAVNEGA RAZPISA MREŽA STROKOVNIH INSTITUCIJ ZA PODPORO OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVIM DRUŽINAM

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9: Socialna vključenosti in zmanjševanje tveganja revščine; prednostne naložbe 9.1.: Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe ter povečanje zaposljivosti; specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

 

 

STROKOVNI CENTRI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI

Na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami se trudimo, da bi zagotovili čim boljše pogoje za vsakega otroka in mladostnika, zato smo pripravili pilotne projekte, s katerimi smo vzpostavili strokovne centre, ki z novimi rešitvami in strategijami ter metodami dela nudijo podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, njihovim družinam ter vrtcem in šolam, ki delajo z otroki oziroma mladostniki s posebnimi potrebami.

V okviru dveh pilotnih projektov v Sloveniji deluje 13 strokovnih centrov, ki na različne načine nudijo pomoč otrokom s posebnimi potrebami:

mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami ter strokovni centri za celostno obravnavo otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

UVODNE BESEDE ZAKLJUČNE KONFERENCE

Javni razpis Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam je bil objavljen leta 2016, zaključil pa se je v letu 2020. Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje aktivnosti za vzpostavitev strokovnih centrov za podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki se bodo povezali v nacionalno mrežo strokovnih institucij. Vrednost celotnega razpisa je bila 4.000.000,00 EUR. Izbranih je bilo deset strokovnih centrov, od tega štirje centri za celotno državo glede na posamezne skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami - tukaj so bili izbrani prijavitelji: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana kot center za gluhe in naglušne otroke in mladostnike ter otroke in mladostnike z govorno-jezikovnimi motnjami, Center za sluh in govor Maribor kot center za otroke in mladostnike z avtističnimi motnjami, CIRIUS Kamnik kot center za gibalno ovirane otroke in mladostnike in Center IRIS kot center za slepe in slabovidne otroke in mladostnike, otroke in mladostnike z okvaro vidne funkcije ter otroke in mladostnike s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Izbranih pa je bilo še šest strokovnih centrov po območjih znotraj kohezijske regije, od tega štirje v vzhodni kohezijski regiji: OŠ Gustava Šiliha Maribor, OŠ Glazija Celje, OŠ Milke Šobar Nataše in OŠ IV Murska Sobota; in dva v zahodni kohezijski regiji: OŠ Jela Janežiča Škofja Loka in Center Janeza Levca Ljubljana. Vsak izmed upravičencev je za svoje delovanje izbral tudi ime strokovnega centra. Glavne aktivnosti strokovnih centrov so bile specialna-pedagoška diagnostika, svetovanje in strokovna podpora, izdelava in izposoja didaktičnih pripomočkov in opreme ter razvoj strokovnega dela. Osrednjega pomena je bilo delo z otrokom oziroma mladostnikom s posebnimi potrebami, ki tvega socialno izključenost zaradi svojih primanjkljajev, ovir oziroma motenj in zato potrebuje celostno obravnavo. Strokovni centri so omogočili in dopolnili oblike pomoči, ki so nujne in ključne za otrokov oziroma mladostnikov optimalen razvoj in socialno vključenost.

Strokovni centri so se izkazali kot zelo potrebni v našem okolju, saj je bilo povpraševanje po njihovih storitvah izjemno in je preseglo vse načrtovane projekcije. V lokalnem in tudi širšem okolju so postali prepoznani po storitvah, ki jih nudijo, in tako ostaja tudi po zaključku javnega razpisa. Med njihove storitve sodijo poleg diagnostike in svetovanj tudi predavanja in izobraževanja tako za starše kot za strokovno delavce in ostalo zainteresirano javnost, ki so bila nadpovprečno obiskana. Strokovni delavci so v tem času pridobili mnoga dodatna znanja na izobraževanjih tako doma kot v tujini, hkrati pa so svoje strokovno znanje podajali tudi naprej. Šole in zavodi pa so se v tem času opolnomočili z mnogimi strokovnimi gradivi, didaktičnimi pripomočki in opremo, saj se je izkazalo, da je velika potreba po tovrstnih materialih.

V nadaljevanju bodo predstavljeni zaključni prispevki vseh strokovnih centrov, kjer so zbrani njihovi dosežki tekom trajanja projektov in njihova vizija ter predlogi za prihodnost.

Strokovni center COMP@S (OŠ Gustava Šiliha Maribor)

Strokovni center IRIS (Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne)

Strokovni center za Osrednjeslovensko regijo (Center Janeza Levca)


Strokovni center za podporo inkluziji (OŠ Jela Janežiča Škofja Loka)

Strokovni center VSI (OŠ Glazija)

Strokovni center za gibalno ovirane otroke in mladostnike (CIRIUS Kamnik)


Strokovni center za Avtizem (Center za sluh in govor Maribor)

Strokovni center za pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam (OŠ Milke Šobar-Nataše Črnomelj)

Strokovni center Zebra (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)

Strokovni center za Pomurje (OŠ IV Murska Sobota)